Văn bản xử lý kiến nghị, yêu cầu

Kiểm tra nội dung báo chí phản ánh của phụ huynh có con em đang học tại trường Mầm non xã Bắc Sơn, phải nộp cho nhà trường nhiều khoản trái quy định và quá cao;
Ngày đăng: (15-10-2018)

Kiểm tra nội dung báo chí phản ánh của phụ huynh có con em đang học tại trường Mầm non xã Bắc Sơn, phải nộp cho nhà trường nhiều khoản trái quy định và quá cao;

Cử tri các thôn
Ngày đăng: (22-08-2018)

TỔNG HỢP TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ V HĐND XÃ KHÓA VII