12-12-2017 - 08:30

Tổ chức Bộ máy xã Bắc Sơn: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC UBND XÃ:

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

. . . . .