Gương điển hình

MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ TIÊU BIỂU

MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ TIÊU BIỂU

08-11-2018
Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Thạch là một mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu
1