12-12-2017 - 10:25

Di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên

  Xã Bắc Sơn có diện tích 21,64 km², dân số năm 1999 là 2908 người,[1] mật độ dân số đạt 134 người/km².

. . . . .