Chỉ đạo, điều hành

CHỈ THỊ V/V nghiêm cấm chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản
Ngày đăng: (06-07-2018)

CHỈ THỊ V/V nghiêm cấm chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Kiểm tra nội dung báo chí phản ánh của phụ huynh có con em đang học tại trường Mầm non xã Bắc Sơn, phải nộp cho nhà trường nhiều khoản trái quy định và quá cao;
Ngày đăng: (15-10-2018)

Kiểm tra nội dung báo chí phản ánh của phụ huynh có con em đang học tại trường Mầm non xã Bắc Sơn, phải nộp cho nhà trường nhiều khoản trái quy định và quá cao;

QUYẾT ĐỊNH V/V HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày đăng: (09-08-2018)

QUYẾT ĐỊNH V/V HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

NGHỊ QUYẾT Số 01-NQ/ĐU
Ngày đăng: (05-11-2018)

NGHỊ QUYẾT về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Phấn đấu về đích vào năm 2018.

NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ NÔNG THÔN MỚI
Ngày đăng: (06-11-2018)

NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ NÔNG THÔN MỚI CỦA ĐẢNG BỘ XÃ BẮC SƠN

NGHỊ QUYẾT Về việc phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018
Ngày đăng: (08-11-2018)

NGHỊ QUYẾT Về việc phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018

Cử tri các thôn
Ngày đăng: (22-08-2018)

TỔNG HỢP TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ V HĐND XÃ KHÓA VII