Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ

NGHỊ ĐỊNH 94/2014/NĐ-CP THÀNH LẬP QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

NGHỊ ĐỊNH 94/2014/NĐ-CP THÀNH LẬP QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

05-11-2018
NGHỊ ĐỊNH 94/2014/NĐ-CP THÀNH LẬP QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
QUYẾT ĐỊNH 08/2016/QĐ-UBND VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH HÀ TĨNH

QUYẾT ĐỊNH 08/2016/QĐ-UBND VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH HÀ TĨNH

05-11-2018
QUYẾT ĐỊNH 08/2016/QĐ-UBND VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH HÀ TĨNH
1